در بخش وبلاگ‌ها و مقالات شما با مطالبی کلی از موضوعات موفقیت به‌صورت رایگان آشنا می‌شوید .

جلسات دوره

قهرمان زندگی خود باشید

قهرمان زندگی خود باشید

موفقیت

موفقیت

فایل های این فصل

پرسش نامه ارزیابی زندگی (وضعیت فعلی)

پرسش نامه تعیین اهداف

جزء قهرمان زندگی خود باشید

رهبری و مدیریت (بحران ها)

رهبری و مدیریت (بحران ها)

رهبری و مدیریت (بحران ها)

رهبری و مدیریت (بحران ها)

فایل های این فصل

ذهن

ذهن

ذهن

ذهن

فایل های این فصل

من هدفمند

من هدفمند

کوچینگ

کوچینگ

فایل های این فصل

ثبت نام در دوره

1,000,000تومان