سرنوشت ساز باشید.سرنوشت ساز باشید.

بخش اول

راههای کاربردی برای یافتن اهداف زندگی ، برنامه ریزی و رسیدن به موفقیت

 

 

مقدمه

همه ما در تمام مدت زندگی ، بارها از خود پرسیدیم که علت آمدن ما به این دنیا چیست؟ وگاهی حسرت زندگی دیگرانی را که در جای بهتر و موقعیت عالی تر زندگی می کنند و خوشبخت تر به نظر می رسند را میخوریم.

در دوران جنینی رشد جسم ما به مسائلی مثل ژنتیک و تغذیه مادر و ... مربوط می شود و هر چه این رشد کامل تر انجام شود زندگی را برای ما در این دنیا راحت تر خواهد کرد . پس هدف از زندگی جنینی تکمیل اعضای بدن است که ما در آن هیچ دخل و تصرفی نداریم.

اما وقتی انسان پا به این دنیا می گذارد هدف چیست؟

انسان با جنبه های جسمانی ، عقلانی و روحانی وارد این دنیا می شود که در قوه تفکر بین مخلوقات خداوند منحصر به فرد است .قوه تعقل و تفکر است که به انسان کمک می کند تا به هدف خلقتش که همانا رشد روحانیست برسد .

او بر عکس زندگی جنینی مختار است که با امکانات ، توانائیها و استعداد ها و پرورش آنها تا زمان مرگ ، به پرورش روح بپردازد . او با انتخابهایش زندگیش را تغییر می دهد ، می سازد و می تواند به تعالی برسد و یا حتی از حیوان پست تر شود.

نقص د رجسم نامناسب بودن شرایط محیطی و مادی و کم بودن تواناییها و استعداد هایمان هیچکدام دلیلی برای نرسیدن ما به اهدافمان نمی شوند.

هر یک از ما برای دلیل خاصی به دنیا آمدیم باید آن دلیل و رسالت را بیابیم و اهدافمان را بر طبق آن مشخص نمائیم

آن هدف متعالی که به رسالت ما مربوط می شود و موجب رشد روحانی خواهد بود و اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، اهدافی هستند که کمک می کنند تا با برنامه ریزی در زمانهای تعیین شده به آن هدف متعالی نزدیک و نزدیک تر بشویم

پس مهم قیافه ظاهری ، خانواده ، محیط، پول ،هوش ، استعداد و.... نیست اگر چه که مهم است و برای رسیدن به هدف یاری رساننده های خوبی هستند اما کافی نیستند و نمیتوانند کافی باشند . آنچه مهم است تلاش ،تلاش و تلاش است . آنچه اهمیت دارد این است که بدانیم اگر بخواهیم و خود را باور کنیم با تلاش حتما می توانیم.

از آنجائیکه انسان تک بعدی نیست باید هدفهای خود را در تمام ابعاد زندگی خود تعیین کرده و برای رسیدن به هدف متعالی در همه جنبه های زنگی رشد نماید

 

 

 

 

 

 ما چیزی هستیم که دائم انجامش میدهیم.ارسطو

 مقدمه:

آیا می دانید که چرا انسان در زندگی دچار ناامیدی ، سرگردانی و افسردگی میشود،چرا گاهی نمیداند چه چیزی را میخواهد و بی هدف ،روز و شب میگذراند.

چرا انسان دوست دارد به شانس معتقد باشد و تقصیرها و عدم موفقیت خود را گردن دیگران بیندازد؟

انسان تنها موجودیست که  قوه تفکر دارد و میتواند تصمیم بگیرد و نقشه زندگی اش را رسم کند .انسان به عنوان اشرف مخلوقات که روح خدا در او دمیده شده است،با استعدادها و خصوصیات خوب و مثبت پا به این دنیا میگذارد. پس چرا فقط تعداد کمی قدر این نعمات را دانسته و با تلاش استعداد های خود را رشد داده و موفق میشوند؟این انسانها مستثنی خلق

نشده اند بلکه وسواس گونه به پیشرفت معتقدند و با تلاش استعدادهای خود را شکوفا کرده و به هدف و جایی که میخواهند میرسند.

ما میخواهیم با کمک هم این قابلیتها را بشناسیم رویاها و هدف های خود را یافته  و با تلاش به آنها دست یابیم

اما قبل از شروع و در مسیر راه باید خصوصیات زیر را در خود بوجود آورده و تقویت کنیم.

1.      عشق به خدا(تا وجدانمان بیدار بماند و نه تنها حق را همیشه ناظر بر اعمال خود بدانیم که فقط به خاطر عشق به او و جلب رضایت او رفتار کنیم.)

2.      عشق به کائنات و مخلوقات(برای دوری از خشم،نفرت،...)چرا که هر خشم و نفرتی قلب انسان را تیره کرده و GPSقلب و مغزمان را از کار می اندازد و مارا از راه اصلی منحرف میکند.

3.      تفکر مثبت (هر شکست را درس دانسته و بدانیم حکمتی در آن نهفته است)

4.      صبر و حوصله (تا در راه رسیدن به اهداف مشکلات را تحمل نماییم)

5.      گذشت (رفتارمان را طبق وظیفه شخصی و ارزشهای اخلاقی انجام داده و با رفتار دیگران تغییر نکنیم ) از محبت خارها گل میشوند

6.       

 

 

 

5.      تعهد و مسئولیت پذیری (کل وظایف خود را با تعهد و دقت انجام داده و به اتمام برسانیم و همیشه دغدغه درست انجام دادن آنها را داشته باشیم.

6.      توکل به حق و استفاده از تجربیات گذشته خود و دیگران (اگر نیت خالص باشد و انسان همیشه در کارهایش به خداوند توکل کند،چنانچه در امری به ظاهر شکست بخورد می داند که در آن شکست حکمت و درسی نهفته است).

7.      صداقت صرف (همیشه باید با خود و دیگران صداقت صرف داشت،مادر تمام گناهان دروغ است و بدترین دروغ، دروغ به خود بوده و بزرگترین مانع برای رشد است)

8.      خدمت به دیگران (یک انسان زمانی رشد میکند و به انسانیت خود نزدیکتر میشود که تنها به خود فکر نکند "دنیا کوه است و فعل ما ندا" هر چه انجام بدهیم اثرش به خود ما برمیگردد بنا بر این اگر انسان در راه تغییر و خود ساختن دست دیگران را نیز بگیرد و هر کاری که از دستش برمیاید برای دیگران انجام دهد خود شکوفاییش با سرعت بیشتری  پیش خواهد رفت.

.انسان دارای 8 رکن اصلی در زندگی است،که شامل ابعاد انسانی ،روحانی وجسمانی میشود.باید اهداف ما دارای همه این ارکان باشد در غیر این صورت چرخ زندگیمان خوب نمیچرخد.

 

Text Box:     ماموریت رسالت

 

 

Text Box:  هدف بلند مرتبه نقطه شروع

مسیر زندگی

 

تصور کنید هر یک از ما هنگامیکه پا به این دنیا می گذاریم روی یک چرخ به نام چرخ زندگی سواریم که به کمک آن مسیر زندگی خود را طی می کنیم مرغوبیت جاده و کیفیت اولیه چرخی که در اختیار ما قرار گرفته است به اختیا رو خواسته ما نیست اما با استعدادها و تواناییهایی که به ما عنایت شده است باید در تقویت و بزرگ شدن و حفظ و نگهداری این چرخ بکوشیم  برای اینکه گرد بودن این چرخ در سرعت رسیدن به اهدافمان ما را بهتر یاری می رساند پس باید ارکان این چرخ به تناسب رشد داده شوند

این ارکان شامل ارتباطات ، وضعیت جسمانی ، کسب و کار ، وضعیت مالی ، معنویات ، ذهن وروان و سبک زندگی است .

عدم توجه به هر یک از آنها باعث عدم رشد و نقص آن رکن و در نتیجه کج و کوله شدن چرخ  ودر نهایت کندی در حرکت ، ناخشنودی، ناامیدی و عدم موفقیت کامل میگردد

بنابراین چه بسیار انسانهای ثروتمند را دیده اید که افسرده اند و یا کانون زندگی شان از هم پاشیده و یا از سلامتی جسمی و روحی خوبی یرخوردار نیستند.این افراد خوشبختی را در کسب پول میدانستند اما وقتی به آن رسیدند احساس خلآ و پوچی کردند. چرا که دیگر ابعاد زندگی شان رشد نکرده بود

افرادی که موفق شده اند تا خوشبخت و شاد باشند حتما در مسیر زندگی شان در یک زمان  یک نقطه عطفی داشته اند که از آنجا تصمیم به تغییر گرفته و عنان زندگی شان را در اختیار خود قرار داده اند   بعضی در 15 سالگی و بعضی در 50 سالگی به این تصمیم رسیده اند.

علت این که نمیدانیم چه میخواهیم این است که آنقدر به ندای قلبمان گوش ندادهایم و تحت تاثیر عوامل منفی و مخرب اطرافمان  قرار گرفتیم که دیگر ندای قلبمان خاموش شده است.و علت این که دیگران را مقصر دانسته ایم این است که شجاعت پذیرش مسئولیت را نداشتیم؛ همیشه دیگران را مقصر دانستن  و خود را توجیه کردن راحت تر است.

انسان دارای دو  قوه خودآگاه و ناخودآگاه است ،خود آگاه آن کارهایی را که انسان خواسته و با میل و تصمیم خود انجام میدهد و ناخودآگاه طبق عادت و تربیت بدون فکر انجام می شود

هنگامی که تصمیم میگیریم تغییر کنیم و زندگییمان را بسازیم باید با انجام کارهای مثبت ، و نظارت بر عملکرد مان عادات منفی را به مثبت ، تبدیل کرده و با تلقین افکار مثبت ، نا خودآگاه مان را تحت کنترل قرار داده و تبدیل به افکار و عادت مثبت جدید کنیم.

 

همواره:

شاد باش

 

 

 

 

 

لبخند بزن

 

 

 

 

 

احترام بگذار

 

 

 

 

 

برنامه ریزی داشته باش

 

 

 

 

 

با انرژی کارکن

 

 

 

به دیگران کمک کن

 

 

 

به کارت عشق بورز

 

 

 

مثبت فکر کن

 

 

 

و دعا کن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسش نامه ارزیابی زندگی

رویارویی با واقعیت 

برای اینکه بتوانیم اهداف زندگی خود را شناسایی و به سمت آنها برنامه ریزی و حرکت کنیم ابتدا باید موقعیت فعلی خود را در تمام ابعاد زندگی بشناسیم باید بدانیم کجا هستیم و به کجا قرار است برویم برای طی کردن مسیر زندگی چه داریم و چه باید کسب کنیم .پس با دقت موارد مربوط به هر یک از ابعاد زندگی خود را مطالعه و به خود امتیاز دهید

 

هیچ گونه پاسخ اشتباه، نمره منفی، درجه بندی یا حتی تعبیر و تفسیر متفاوت از پاسخهایتان وجود ندارد. با خودتان روراست باشید، حتی اگر پاسخ صادقانه شما، کمی خجالت آور یا دردناک باشد. یادتان باشد که هیچ کس دیگری پاسخهایتان را نمیبیند و هرگز با فریب خودتان به موفقیت نمی رسید. به جملههایی که در ادامه میآیند،  از ) یک ( تا ) پنج ( نمره بدهید.        

    هر چه نمره بیشتری بدهید، به معنی موافقت بیشتر شما با آن جمله است.

 

 

 

روابط

  5        4      3      2     1

هر هفته حداقل ده ساعت از زمان مفیدم را با خانواده ام سپری می کنم.

 5        4      3      2     1

هر هفته حداقل یک بار با دوستانم دور هم جمع می شویم.

 5        4      3      2     1

در زندگی ام هیچ کسی نیست که کاملا او را نبخشیده باشم.

 5        4      3      2     1

در یادگیری این که چگونه می توانم همسر، والد یا دوست بهتری باشم، فعالانه متعهد هستم.

 5        4      3      2     1

همواره  دنبال راه هایی هستم که به پیشرفت و موفقیت دوستان و خانواده ام کمک کنم.

 5        4      3      2     1

وقتی در روابطم با دیگران تعارض هایی به وجود می آید، مسئولیت کامل آن را به عهده می گیرم.

 5        4      3      2     1

من به کسانی که با آن ها زندگی یا کار می کنم، به سادگی اعتماد می کنم.

 5        4      3      2     1

من با کسانی که با آنها زندگی یا کار می کنم ، 100% روراست هستم.

 5        4      3      2     1

تعهد دادن به دیگران و همچنین محترم شمردن این تعهدات برایم آسان است.

 5        4      3      2     1

وقتی نیاز به کمک دارم، راحت اعتراف کرده و از کمک های دیگران استفاده می کنم. 

 

نمره کل

 

 

وضعیت جسمانی

 5        4      3      2     1

هفته ای حداقل سه بار تمرینات قدرتی انجام می دهم.

 5        4      3      2     1

هفته ای حداقل سه بار تمرینات قلبی– عروقی انجام می دهم.

 5        4      3      2     1

هفته ای حداقل سه بار تمرینات کششی یا شبه یوگا انجام می دهم.

 5        4      3      2     1

روزانه به اندازه کافی میوه و سبزیجات می خورم

 5        4      3      2     1

هر روز صبحانه کامل می خورم.

 5        4      3      2     1

 هرگز فست فود نمی خورم.

 5        4      3      2     1

چکاپهای سالیانه انجام می دهم

 5        4      3      2     1

هر شب حداقل 8 ساعت بدون اختلال می خوابم.

 5        4      3      2     1

هر روز بیش از یک نوشیدنی کافئین دار نمی نوشم.

  5        4      3      2     1

هر روز حداقل 8 لیوان آب می نوشم.

 

نمره کل                                                                                                                        

 

کسب و کار

 5        4      3      2     1

برنامه هر روزم را روز قبل  تنظیم می کنم.

 5        4      3      2     1

اهدافم مکتوب هستند، آشکارا ابراز، و منظم بازبینی می شوند.

 5        4      3      2     1

من عاشق کارم هستم و هر روز از این که بیدار شوم و کارم را انجام دهم، لذت می برم.

 5        4      3      2     1

من دائم انباشته از احساس رضایت و خوشنودی در باره ی کارم هستم.

 5        4      3      2     1

من دائم نقاط ضعف و قدرت تخصصی ام را بهبود می بخشم.

 5        4      3      2     1

اگر می توانستم، کارم را بدون گرفتن دستمزد هم انجام می دادم.

 5        4      3      2     1

هر روز به موقع به خانه و کنار خانواده ام می رسم.

  5        4      3      2     1

کسب و کار فعلی ام، پتانسیل واقع گرایانه ی دست یابی به همه اهداف مالی ام در سال آینده همچنین ده سال آینده را دارد.

 5        4      3      2     1

من به رشد در زمینه کسب و کارم و بالا بردن اطلاعات آموزشی جدید مربوط به شغلم ،متعهدم

 5        4      3      2     1

کسب و کار فعلی ام، به من احساس معناداری میدهد چون تغییر مثبتی در زندگی دیگران بوجود می آورد.

 

نمره کل

 

 

 

 

مسائل معنوی

 5        4      3      2     1

من خودم را شخصی معتقد و با ایمان می دانم.

 5        4      3      2     1

هر روز حداقل 20 دقیقه را به نیایش و تفکر در مورد زندگی ام اختصاص می دهم.

 5        4      3      2     1

اشخاصی که با من تعامل دارند  من را به عنوان یک شخص معتقد و با ایمان می دانند

 5        4      3      2     1

من یک رابطه شخصی با خدای خودم دارم و هر روز به دعا و نیایش می پردازم

 5        4      3      2     1

هر روز اعتقادات معنوی ام را بررسی می کنم.

 5        4      3      2     1

هر روز برای پرورش روحم خود را بازبینی می کنم

 5        4      3      2     1

برای نزدیک شدن به خالق خود تلاش میکنم

 5        4      3      2     1

من کاملا در تطابق و موافقت با اعتقادات معنوی و ارزشهای اخلاقی ام زندگی می کنم

 5        4      3      2     1

من به طور ثابت از نیروی معنویتم برای کمک به حل مشکلاتم  استفاده می کنم.

 5        4      3      2     1

من به طور ثابت از نیروی معنویتم برای کمک به دیگران  استفاده می کنم.

 

   نمره کل                                                                                                                           

 

 

مسائل ذهنی و روانی

 5        4      3      2     1

هر روز حداقل 30 دقیقه را به مطالعه یا شنیدن مطلب آموزشی یا الهام بخش اختصاص می دهم.

 5        4      3      2     1

در یک روز عادی ، بیش از یکساعت تلویزیون نگاه نمی کنم

 5        4      3      2     1

برای کسب و پرورش مهارتهایی که من را برای رسیدن به اهدافم یاری می رساند همواره اقدام می کند

 5        4      3      2     1

من همواره برای پرورش ذهن خود به برنامه ریزی اقدام می کنم

 5        4      3      2     1

من یک مربی برای توسعه فردی خود دارم که به او اعتماد داشته همراهش هستم

 5        4      3      2     1

همه ی دوستان من تاثیر مثبت و سازنده ای در زندگی ام دارند.

 5        4      3      2     1

هرگز به شایعات نمی پردازم.

 5        4      3      2     1

هر روز اهداف اصلی ام را مرور می کنم.

 5        4      3      2     1

هر روز چیزهایی را که برایشان قدردان هستم، مرور می کنم.

 5        4      3      2     1

همیشه به درخواست ها و الزام هایی که با اهداف و ارزش های اصلی من همخوانی ندارند، جواب رد می دهم.

 

نمره کل                                                                                                                              

 

 

 

وضعیت مالی

 5        4      3      2     1

من یک بودجه دخل و خرج مفصل دارم و کاملا به آن وفادار هستم.

 5        4      3      2     1

من یک سبد درآمدی و مالی متنوع و به صورت حرفه ای طراحی شده دارم.

 5        4      3      2     1

هر ماه حداقل 10 درصد از درآمد ماهانه ام را پس انداز می کنم.

 5        4      3      2     1

بدهی کارت اعتباری من صفر است.

 5        4      3      2     1

من یک حساب پس انداز برای تامین کامل مخارجم در مدت شش ماه دارم، که از آن برداشت نمی کنم.

 5        4      3      2     1

احساس می کنم کاملا با توجه به ارزشم پاداش می گیرم.

 5        4      3      2     1

من یک وصیت نامه ی کامل و به روز دارم.

 5        4      3      2     1

من برای زمانی که اتفاقی برایم رخ دهد ، بیمه و برنامه مالی مورد نیاز خانواده ام را فراهم کرده ام.

 5        4      3      2     1

من یک برنامه بازنشستگی دقیق دارم که کاملا منطبق بر چیزهاییست که برای زندگی بعد از آن آرزو دارم.

 5        4      3      2     1

من به خوبی متناسب با در آمدم زندگی می کنم و هرگز پولم را بدون برنامه ریزی و  تدبیر خرج نمی کنم.

 

  نمره کل

 

 

سبک زندگی

 5        4      3      2     1

من غیراز محیط کار، سرگرمی هایی دارم که هفته ای سه بار از آنها لذت می برم ودرآنها شرکت می کنم.

 5        4      3      2     1

ماهانه حداقل یکباردررویدادهاو همایشهای فرهنگی) مثل کنسرت، موزه، سینما، تئاتر( شرکت می کنم.

 5        4      3      2     1

سالانه حداقل یکبار به تعطیلات می روم و در آن مدت، ارتباط های شغلی ام را کامل کنار می گذارم.

 5        4      3      2     1

هر چقدر که بخواهم می توانم به خانواده ام زمان اختصاص دهم.

 5        4      3      2     1

هر چقدر که بخواهم می توانم به دوستانم زمان اختصاص دهم.

 5        4      3      2     1

دائم در جست و جوی ماجرا جویی ، امتحان چیزهای جدید و خلق تجربیات گوناگون هستم.

 5        4      3      2     1

احساس میکنم در روز،هم برای کارهاییکه باید انجام دهم و هم برای آنچه دوست دارم ،زمان کافی وجود دارد.

 5        4      3      2     1

هر روزم را به بهترین نحو ممکن سپری می کنم.

 5        4      3      2     1

هر روز زمانی را به رویا پردازی اختصاص می دهم.

 5        4      3      2     1

من در لحظه ی حال زندگی می کنم.

 

  نمره کل

 

 

 

چرخ زندگی 

برای  تعیین وضعیت تعادل در زندگی فعلیتان، نمره هایتان را جمع کنید و آن ها را روی چرخ زیر علامت بزنید. از مرکز شروع کنید و از راهنمای زیر برای تعیین وضعیت فعلیتان استفاده کنید. نقاط به دست آمده ی هم جوار را به هم وصل کنید و بعد خواهید دید که چرخ زندگی شما چقدر متعادل است. اگر انحرافات جدی یا نقاط مسطحی در آن وجود داشته باشد ،متوجه می شوید که چرا چرخ زندگیتان به آن یکنواختی و آرامی که آرزویش را دارید، نمی غلتد.

راهنما : نمره ی 6-11 ،2 دندانه ، نمره ی 11-15 ،3 دندانه ، نمره ی 16-21 ، 4 دندانه، نمره ی 21-25 ،5 دندانه، نمره ی 26-31، 6 دندانه ، نمره 31-35 ،7 دندانه ، نمره 36-41 ،8  دندانه، نمره ی 41-45 ، 9 دندانه، نمره ی 46-51 ، 11 دندانه.

برای ستون خانواده و روابط )ارتباطات ( نمره مشابهی را ثبت کنید.

 

مفهوم چرخ زندگی از یک مفهوم به کار گرفته شده توسط شرکت بین المللی انگیزه ی موفقیت) SMI( اقتباس شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل نوشتن اهداف:

همه انسانها در آرزوی موفقیت و رسیدن به مدارج عالی بسر میبرند،اما فقط تعداد محدودی از آنها به آرزوی خود میرسند.در واقع اکثر مردم به زندگی بی حاصل و پیش پا افتاده تن در میدهند،بدون آنکه از قابلیتهای نامحدود خود برای پیشرفت و رسیدن به خوشبختی استفاده کنند.

رشد همه موجودات محدود بوده  و تکامل آنها از قبل تعیین شده است،به جز انسان ،چون انسان از موهبت اختیار برخوردار بوده که و میتواند با انتخابهایش در مسیر زندگی به تکامل برسد ویا به پست ترین مدارج سقوط نماید ،پس باید از همه توانایی هایمان برای رشد و ترقی استفاده کنیم.

اصلاحات جزئی و به ظاهر بی  اهمیت، آرزوها و خواسته هایتان را به نتایج و پیامدها تبدیل میکنند.

و اوضاع وقتی عوض می شود که خودما عوض شویم و موفقیت زمانی حاصل می شود که روی رشد و پرورش خود کار کنیم.

-اهداف باید تعادل داشته باشد.یعنی باید همه ارکان اصلی انسان را شامل باشد.باید ببینید دوست دارید 1-در رابطه با جسم و سلامتی 2-روح و مذهب3-ارتباط خانوادگی 4-دوستان و فامیل و روابط اجتماعی 5-شغل و کسب کار 6-مسائل مالی و اقتصادی 7- ذهنی 8- تفریحات و سرگرمیها .به کجا قصد داریم  برسیم.

برای افزایش سطح مهارت باید کتاب خواند،در سمینار ها شرکت کرد با افراد موفق و بهترین ها مشورت کرد و تمام اطلاعات را در زندگی بکار گرفت.

الف ) دستور العمل :

1-فقط به اهدافتان فکر نکنید ، آنها را روی کاغذ بنویسید

کم رنگ ترین جوهر ها از قویترین حافظه ها ماندگار تر هستند . تا وقتی  اهدافتان را روی کاغذ ننویسید ، آنها اغلب جلوی  بی  نظمی ها و هیجانات ناشی  از مشکلات ، چالش ها و تصمیم های جدید ، گم میشوند. این مزاحمت های خارجی  را رفع کنید. 

ادامه در پست بعدی...دیدگاه ها

ارسال نظر


اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.
* نظر هایی كه حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
* لطفا از نوشتن نظر های خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.