تحصیلات و توانایی های علمیتحصیلات و توانایی های علمی


فارغ التحصیل کارشناس ارشد رشته مدیریت اجرایی (EMBA) دانشگاه نئوما (NEOMA فرانسه)
گواهینامه مدیریت ارتباط با مشتری از مرکز آموزش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان 
 گواهینامه مدیریت بر کارکنان از خوب به عالی
 گواهینامه شرکت در سومین مجتمع جهانی مدیریت سال     2011     از دکتر مارکوس مرک
 گواهینامه شرکت در اولین کنفرانس بین المللی آینده پژوهشی
 گواهینامه توسعه مدیریت و مهارت های جامع کسب کار از برایان تریسی
  گواهی نامه دومین کنفرانس بین المللی مدیریت تغییرات جک کنفیلد     2013
 دوره   DBA    از برایان تریسی
دوره   MBA   از برایان تریسی 
شرکت در دومین همایش بین المللی مدیریت تغییرات  2010     دیوید توماس
شرکت در دوره مدیریت بر خود و تاثیر ان از   کوین    گاسکل
همایش جهانی مدیریت شرکت دو ره مجمع جهانی چالشهای مدیریت سال   2010   و     2011  از   کوین  گاسکل
گواهینامه شرکت در سومین دوره بین المللی مدیریت تغییر  جک  کنفیلد
گواهینامه شرکت وفاداری پرسنل     (lop)    از    QS سویس    2010
گواهینامه شرکت در سیمنار آموزشی  9001    ISO از QS سویس    2010
گواهینامه شرکت در دوره آموزشی  10002      ISO  (رضایت مشتریان)    QS    سویس
گواهینامه شرکت دوره آموزشی بازاریابی هوشمند و ابزار اطلاع رسانی از    QS      سویس
 گواهینامه شرکت در دوره آموزشی     17021   ISO
گواهینامه شرکت درسمینار اصول مذاکرات تجاری   BMQR
دانشجوی دوره‌ی بیزینس کوچینگ دکتر ربانی (ویدان) 

 1. فارغ التحصیل کارشناس ارشد رشته مدیریت اجرایی (EMBA) دانشگاه نئوما (NEOMA فرانسه)
  گواهینامه مدیریت ارتباط با مشتری از مرکز آموزش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان 
   گواهینامه مدیریت بر کارکنان از خوب به عالی
   گواهینامه شرکت در سومین مجتمع جهانی مدیریت سال     2011     از دکتر مارکوس مرک
   گواهینامه شرکت در اولین کنفرانس بین المللی آینده پژوهشی
   گواهینامه توسعه مدیریت و مهارت های جامع کسب کار از برایان تریسی
    گواهی نامه دومین کنفرانس بین المللی مدیریت تغییرات جک کنفیلد     2013
   دوره   DBA    از برایان تریسی
  دوره   MBA   از برایان تریسی 
  شرکت در دومین همایش بین المللی مدیریت تغییرات  2010     دیوید توماس
  شرکت در دوره مدیریت بر خود و تاثیر ان از   کوین گاسکل
  همایش جهانی مدیریت شرکت دو ره مجمع جهانی چالشهای مدیریت سال   2010   و     2011  از   کوین  گاسکل
  گواهینامه شرکت در سومین دوره بین المللی مدیریت تغییر  جک  کنفیلد
  گواهینامه شرکت وفاداری پرسنل     (lop)    از    QS سویس    2010
  گواهینامه شرکت در سیمنار آموزشی  9001    ISO از QS سویس    2010
  گواهینامه شرکت در دوره آموزشی  10002      ISO  (رضایت مشتریان)    QS    سویس
  گواهینامه شرکت دوره آموزشی بازاریابی هوشمند و ابزار اطلاع رسانی از    QS      سویس
   گواهینامه شرکت در دوره آموزشی     17021   ISO
  گواهینامه شرکت درسمینار اصول مذاکرات تجاری   BMQR
  دانشجوی دوره‌ی بیزینس کوچینگ دکتر ربانی (ویدان)